హోమ్

Babu Super 6

Babu Super 6

యువగళం: యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు

యువగళం: యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు | Bhavishyathu Ku Guarantee | Babu Super 6 | CBN

మహాశక్తి : తల్లికి వందనం కింద ఏడాదికి రూ.15,000

మహాశక్తి : తల్లికి వందనం కింద ఏడాదికి రూ.15,000 | Bhavishyathu Ku Guarantee | Babu Super 6 | CBN

మహాశక్తి పథకం: మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం

మహాశక్తి : మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం | Babu Surety Bhavishyathu Guarantee | Babu Super 6 | CBN

మహాశక్తి:దీపం పథకం కింద ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితం

మహాశక్తి:దీపం పథకం కింద ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితం | Bhavishyathu Ku Guarantee |Babu Super 6

అన్నదాత పథకం:ప్రతి రైతుకి ఏడాదికి రూ.20వేల ఆర్థిక సాయం

అన్నదాత పథకం:ప్రతి రైతుకి ఏడాదికి రూ.20వేల ఆర్థిక సాయం | Bhavishyathu Ku Guarantee | Babu Super 6

మహాశక్తి పథకం:18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ.1500

మహాశక్తి: 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ.1500 | Bhavishyathu Ku Guarantee | Babu Super 6 | CBN

CONTACT US

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Copyright © 2022, All rights reserved. Designed by Sanbrains